کد مدرسه: 10000001
نام مدرسه: مدرسه آنلاین دات نت
آدرس مدرسه: تبریز ولیعصر
تلفن مدرسه: 04133333333
موبایل مدرسه: 09141008909
کد پستی مدرسه: 5157844777
نام و فامیلی مدیر مدرسه: مسعود طیار
نام و فامیلی موسس مدرسه: مسعود طیار
تعداد دانش آموز: 200